NS

NS


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Willie Nelson ช่วยสร้างความช่วยเหลือในฟาร์มอย่างไร

ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เกษตรกรชาวอเมริกันกำลังเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ภัยแล้งในปี 2523 และ 2526 ได้ก่อให้เกิดความหายนะในแถบข้าวโพด รัฐมิดเวสต์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าที่ดินและราคาสินค้าเกษตรลดลงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ...อ่านเพิ่มเติม


ดูวิดีโอ: